Bệnh viện Tân Bình

Bệnh Viện

Giá khám BHYT
30.500 đồng
Giá khám không BHYT
31.000 đồng
Giá khám dịch vụ
81.000 đồng
Thời gian làm việc: 24/24 giờ

Bệnh Viện Tân Sơn Nhất

Bệnh Viện

Giá khám BHYT

Giá khám không BHYT

Giá khám dịch vụ

Thời gian làm việc: T2,T3,T4,T5,T6: 07:30 - 16:30

Bệnh Viện Tân Sơn Nhất

Bệnh Viện

Giá khám BHYT
29000
Giá khám không BHYT
100000
Giá khám dịch vụ
100000
Thời gian làm việc: Thứ 2 đến thứ 7 : Từ 7 giờ 00 đến 16 giờ 30

Bệnh viện thống nhất

Bệnh Viện

Giá khám BHYT
38700 đồng
Giá khám không BHYT
38700 đồng
Giá khám dịch vụ
100000 đồng
Thời gian làm việc: Thứ hai đến thứ sáu: 07 giờ đến 16 giờ 30