Nha Khoa 288

Nha Khoa

Giá khám BHYT


Giá khám không BHYT


Giá khám dịch vụ


Số điện thoại:

Website: 
Thời gian hoạt động:

CN: 08:30 - 11:00

Xem thêm
Mục Lục

DỊCH VỤ

  • Trám răng
  • Nhổ răng
  • Trồng răng
  • Người chịu trách nhiệm chuyên môn

  • Bác sĩ nước ngoài

  • Thời gian chờ khám trung bình