Nha Khoa Minh Anh

Nha Khoa

Giá khám BHYT

Giá khám không BHYT

Giá khám dịch vụ

Thời gian làm việc:

Nha Khoa Thành Công

Nha Khoa

Giá khám BHYT

Giá khám không BHYT

Giá khám dịch vụ

Thời gian làm việc: T2,T3,T4,T5,T6: 17:00 - 21:00

Phòng Khám Nha Khoa Viplab – CS8

Nha Khoa

Giá khám BHYT

Giá khám không BHYT

Giá khám dịch vụ

Thời gian làm việc: T2,T3,T4,T5,T6,T7,CN: 08:30 - 19:00