Phòng khám chuyên khoa Da Liễu – BS. Nguyễn Kim Thoa

Phòng Khám

Giá khám BHYT

Giá khám không BHYT

Giá khám dịch vụ

Thời gian làm việc: T2,T3,T4,T5,T6: 16:00 - 20:00

Phòng Khám Chuyên Khoa Da Liễu – BS. Phạm Thúy Ngà

Phòng Khám

Giá khám BHYT

Giá khám không BHYT

Giá khám dịch vụ

Thời gian làm việc: T2,T3,T4,T5,T6,T7,CN: 16:00 - 19:00